# # ChangeLog for draft-ietf-httpbis/01/p5-range.html # # Generated by Trac 1.0.10 # 30/09/22 13:13:26 Sat, 14 Jun 2014 11:20:37 GMT julian.reschke@… [2726] * draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations/00/draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations/01/draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations/02/draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations/03/draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations/04/draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations/05/draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations/06/draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations/07/draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations/08/draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations/09/draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations/10/draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations/latest/draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-content-disp/00/draft-ietf-httpbis-content-disp.html (modified) * draft-ietf-httpbis-content-disp/01/draft-ietf-httpbis-content-disp.html (modified) * draft-ietf-httpbis-content-disp/02/draft-ietf-httpbis-content-disp.html (modified) * draft-ietf-httpbis-content-disp/03/draft-ietf-httpbis-content-disp.html (modified) * draft-ietf-httpbis-content-disp/04/draft-ietf-httpbis-content-disp.html (modified) * draft-ietf-httpbis-content-disp/05/draft-ietf-httpbis-content-disp.html (modified) * draft-ietf-httpbis-content-disp/06/draft-ietf-httpbis-content-disp.html (modified) * draft-ietf-httpbis-content-disp/07/draft-ietf-httpbis-content-disp.html (modified) * draft-ietf-httpbis-content-disp/08/draft-ietf-httpbis-content-disp.html (modified) * draft-ietf-httpbis-content-disp/09/draft-ietf-httpbis-content-disp.html (modified) * draft-ietf-httpbis-content-disp/latest/draft-ietf-httpbis-content-disp.html (modified) * draft-ietf-httpbis-http2/00/draft-ietf-httpbis-http2.html (modified) * draft-ietf-httpbis-http2/latest/draft-ietf-httpbis-http2.html (modified) * draft-ietf-httpbis-method-registrations/00/draft-ietf-httpbis-method-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-method-registrations/01/draft-ietf-httpbis-method-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-method-registrations/02/draft-ietf-httpbis-method-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-method-registrations/03/draft-ietf-httpbis-method-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-method-registrations/04/draft-ietf-httpbis-method-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-method-registrations/05/draft-ietf-httpbis-method-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-method-registrations/06/draft-ietf-httpbis-method-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-method-registrations/07/draft-ietf-httpbis-method-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-method-registrations/08/draft-ietf-httpbis-method-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-method-registrations/09/draft-ietf-httpbis-method-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-method-registrations/10/draft-ietf-httpbis-method-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-method-registrations/11/draft-ietf-httpbis-method-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-method-registrations/12/draft-ietf-httpbis-method-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-method-registrations/13/draft-ietf-httpbis-method-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-method-registrations/14/draft-ietf-httpbis-method-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-method-registrations/15/draft-ietf-httpbis-method-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-method-registrations/latest/draft-ietf-httpbis-method-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-security-properties/03/draft-ietf-httpbis-security-properties-03.html (modified) * draft-ietf-httpbis-security-properties/04/draft-ietf-httpbis-security-properties-04.html (modified) * draft-ietf-httpbis-security-properties/05/draft-ietf-httpbis-security-properties-05.html (modified) * draft-ietf-httpbis-security-properties/latest/draft-ietf-httpbis-security-properties.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/02/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/02/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/02/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/02/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/02/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/02/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/02/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/03/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/03/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/03/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/03/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/03/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/03/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/03/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/04/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/04/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/04/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/04/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/04/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/04/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/04/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/05/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/05/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/05/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/05/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/05/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/05/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/05/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/06/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/06/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/06/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/06/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/06/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/06/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/06/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/07/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/07/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/07/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/07/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/07/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/07/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/07/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/08/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/08/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/08/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/08/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/08/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/08/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/08/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/08/refresh-inclusions.sh (modified) * draft-ietf-httpbis/09/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/09/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/09/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/09/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/09/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/09/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/09/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/09/refresh-inclusions.sh (modified) * draft-ietf-httpbis/10/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/10/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/10/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/10/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/10/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/10/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/10/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/10/refresh-inclusions.sh (modified) * draft-ietf-httpbis/11/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/11/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/11/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/11/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/11/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/11/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/11/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/11/refresh-inclusions.sh (modified) * draft-ietf-httpbis/12/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/12/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/12/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/12/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/12/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/12/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/12/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/12/refresh-inclusions.sh (modified) * draft-ietf-httpbis/13/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/13/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/13/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/13/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/13/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/13/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/13/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/13/refresh-inclusions.sh (modified) * draft-ietf-httpbis/14/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/14/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/14/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/14/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/14/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/14/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/14/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/14/refresh-inclusions.sh (modified) * draft-ietf-httpbis/15/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/15/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/15/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/15/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/15/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/15/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/15/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/15/refresh-inclusions.sh (modified) * draft-ietf-httpbis/16/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/16/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/16/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/16/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/16/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/16/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/16/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/16/refresh-inclusions.sh (modified) * draft-ietf-httpbis/17/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/17/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/17/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/17/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/17/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/17/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/17/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/17/refresh-inclusions.sh (modified) * draft-ietf-httpbis/18/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/18/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/18/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/18/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/18/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/18/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/18/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/18/refresh-inclusions.sh (modified) * draft-ietf-httpbis/19/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/19/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/19/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/19/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/19/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/19/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/19/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/19/refresh-inclusions.sh (modified) * draft-ietf-httpbis/20/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/20/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/20/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/20/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/20/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/20/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/20/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/20/refresh-inclusions.sh (modified) * draft-ietf-httpbis/21/p0-introduction.html (modified) * draft-ietf-httpbis/21/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/21/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/21/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/21/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/21/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/21/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/21/refresh-inclusions.sh (modified) * draft-ietf-httpbis/22/p0-introduction.html (modified) * draft-ietf-httpbis/22/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/22/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/22/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/22/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/22/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/22/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/22/refresh-inclusions.sh (modified) * draft-ietf-httpbis/23/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/23/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/23/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/23/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/23/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/23/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/24/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/24/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/24/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/24/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/24/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/24/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/25/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/25/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/25/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/25/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/25/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/25/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/26/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/26/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/26/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/26/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/26/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/26/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p7-auth.html (modified) * rfc2629xslt/gen-w3c-reference.xslt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629.xslt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629toFO.xslt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629toXHTML.xslt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.html (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.pdf (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.txt (modified) * rfc2629xslt/samples/rfc2629.xslt (modified) * rfc2629xslt/testcase.html (modified) * rfc2629xslt/testcase.xml (modified) * specs/rfc7230.html (modified) * specs/rfc7231.html (modified) * specs/rfc7232.html (modified) * specs/rfc7233.html (modified) * specs/rfc7234.html (modified) * specs/rfc7235.html (modified) * specs/rfc7236.html (modified) * specs/rfc7237.html (modified) update to latest version of rfc2629.xslt, regen all HTML Sat, 01 Jan 2011 17:23:02 GMT julian.reschke@… [1099] * draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations/latest/draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations/latest/draft-ietf-httpbis-authscheme-registrations.xml (modified) * draft-ietf-httpbis-content-disp/latest/draft-ietf-httpbis-content-disp.html (modified) * draft-ietf-httpbis-content-disp/latest/draft-ietf-httpbis-content-disp.xml (modified) * draft-ietf-httpbis-method-registrations/00/draft-ietf-httpbis-method-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-method-registrations/02/draft-ietf-httpbis-method-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-method-registrations/latest/draft-ietf-httpbis-method-registrations.html (modified) * draft-ietf-httpbis-method-registrations/latest/draft-ietf-httpbis-method-registrations.xml (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/02/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/02/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/02/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/02/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/02/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/02/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/02/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/03/p1-messaging.html (added) * draft-ietf-httpbis/03/p2-semantics.html (added) * draft-ietf-httpbis/03/p3-payload.html (added) * draft-ietf-httpbis/03/p4-conditional.html (added) * draft-ietf-httpbis/03/p5-range.html (added) * draft-ietf-httpbis/03/p6-cache.html (added) * draft-ietf-httpbis/03/p7-auth.html (added) * draft-ietf-httpbis/04/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/04/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/04/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/04/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/04/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/04/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/04/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/05/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/05/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/05/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/05/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/05/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/05/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/05/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/06/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/06/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/06/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/06/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/06/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/06/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/06/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/07/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/07/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/07/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/07/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/07/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/07/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/07/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/09/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/09/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/09/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/09/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/10/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/10/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/10/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/10/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/10/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/10/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/10/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/11/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/11/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/11/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/11/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p1-messaging.xml (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p2-semantics.xml (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p3-payload.xml (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p4-conditional.xml (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p5-range.xml (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p6-cache.xml (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p7-auth.xml (modified) * rfc2629xslt/rfc2629.xslt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629toXHTML.xslt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.html (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.pdf (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.txt (modified) * rfc2629xslt/samples/rfc2629.xslt (modified) * rfc2629xslt/testcase.html (modified) * rfc2629xslt/testcase.xml (modified) bump up document dates, update to latest version of rfc2629.xslt Sat, 08 Mar 2008 09:17:34 GMT julian.reschke@… [230] * draft-ietf-httpbis/00/Makefile (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p8-cookies.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/Makefile (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p8-cookies.html (modified) * draft-ietf-httpbis/02/Makefile (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/Makefile (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p8-cookies.html (modified) * rfc2629xslt/rfc2629.xslt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629toHhc.xslt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629toXHTML.xslt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.chm (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.html (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.pdf (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.txt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.xml (modified) * rfc2629xslt/testcase.html (modified) Update to xml2rfc 1.33 (only affects Makefiles), update to latest ... Sat, 01 Mar 2008 12:52:33 GMT julian.reschke@… [227] * draft-ietf-httpbis-security-properties/latest/draft-ietf-httpbis-security-properties.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p8-cookies.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p8-cookies.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p8-cookies.html (modified) * draft-ietf-httpbis/orig/rfc2616-symrefs.html (modified) * draft-ietf-httpbis/orig/rfc2616.html (modified) * draft-ietf-httpbis/orig/rfc2617.html (modified) * draft-ietf-httpbis/orig/rfc2965.html (modified) * draft-ietf-httpbis/orig/rfc4234.html (modified) * rfc2629xslt/rfc2629.xslt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629toXHTML.xslt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.chm (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.html (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.pdf (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.txt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.xml (modified) * rfc2629xslt/testcase.html (modified) Update to latest version of rfc2629.xslt (matching xml2rfc 1.33). Sun, 17 Feb 2008 16:30:31 GMT julian.reschke@… [213] * draft-ietf-httpbis-security-properties/latest/draft-ietf-httpbis-security-properties.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p8-cookies.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p8-cookies.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p8-cookies.html (modified) * rfc2629xslt/rfc2629.dtd (modified) * rfc2629xslt/rfc2629.xslt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629toFO.xslt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629toXHTML.xslt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.chm (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.html (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.pdf (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.txt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.xml (modified) * rfc2629xslt/testcase.html (modified) * rfc2629xslt/testcase.xml (modified) Update to latest eUpdate to latest version of rfc2629.xslt Wed, 06 Feb 2008 15:43:55 GMT julian.reschke@… [204] * draft-ietf-httpbis-security-properties/latest/draft-ietf-httpbis-security-properties.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p8-cookies.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p8-cookies.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p8-cookies.html (modified) * rfc2629xslt/clean-for-DTD.xslt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629.xslt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629toXHTML.xslt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.chm (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.html (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.pdf (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.txt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.xml (modified) * rfc2629xslt/testcase.html (modified) Update to latest version of rfc2629.xslt. Sun, 03 Feb 2008 14:58:34 GMT julian.reschke@… [189] * draft-ietf-httpbis-security-properties/latest/draft-ietf-httpbis-security-properties.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/00/p8-cookies.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p8-cookies.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p8-cookies.html (modified) * rfc2629xslt/rfc2629.xslt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629toFO.xslt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629toXHTML.xslt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.chm (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.html (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.pdf (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.txt (modified) * rfc2629xslt/rfc2629xslt.xml (modified) * rfc2629xslt/testcase.html (modified) * rfc2629xslt/testcase.xml (modified) Update to latest version of rfc2629.xslt Sat, 12 Jan 2008 05:42:20 GMT fielding@… [165] * draft-ietf-httpbis/01/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p1-messaging.xml (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p2-semantics.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p2-semantics.xml (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p3-payload.xml (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p4-conditional.xml (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p5-range.xml (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p6-cache.xml (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/01/p7-auth.xml (modified) set date and version for draft 01 Sat, 12 Jan 2008 05:17:33 GMT fielding@… [164] * draft-ietf-httpbis/01 (copied) Branch for Draft 01 Sat, 12 Jan 2008 05:09:10 GMT fielding@… [163] * draft-ietf-httpbis/latest/p1-messaging.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p1-messaging.xml (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p3-payload.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p3-payload.xml (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p4-conditional.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p4-conditional.xml (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p5-range.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p5-range.xml (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p6-cache.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p6-cache.xml (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p7-auth.html (modified) * draft-ietf-httpbis/latest/p7-auth.xml (modified) editorial: make introductions more active and consistent