# # ChangeLog for draft-ietf-httpbis-content-disp/03/draft-ietf-httpbis-content-disp.html # # Generated by Trac 1.0.10 # 19/08/22 07:26:56 Mon, 25 Oct 2010 07:36:13 GMT julian.reschke@… [1056] * draft-ietf-httpbis-content-disp/03 (copied) * draft-ietf-httpbis-content-disp/03/draft-ietf-httpbis-content-disp-03.txt (added) * draft-ietf-httpbis-content-disp/03/draft-ietf-httpbis-content-disp-03.xml (added) * draft-ietf-httpbis-content-disp/03/draft-ietf-httpbis-content-disp.html (modified) * draft-ietf-httpbis-content-disp/03/draft-ietf-httpbis-content-disp.redxml (added) * draft-ietf-httpbis-content-disp/03/draft-ietf-httpbis-content-disp.txt (added) * draft-ietf-httpbis-content-disp/03/draft-ietf-httpbis-content-disp.xml (modified) * draft-ietf-httpbis-content-disp/latest/draft-ietf-httpbis-content-disp.html (modified) * draft-ietf-httpbis-content-disp/latest/draft-ietf-httpbis-content-disp.xml (modified) Prepare publication of draft-ietf-httpbis-content-disp-03 on 2010-10-25. Fri, 22 Oct 2010 08:47:13 GMT julian.reschke@… [1046] * draft-ietf-httpbis-content-disp/latest/draft-ietf-httpbis-content-disp.html (modified) * draft-ietf-httpbis-content-disp/latest/draft-ietf-httpbis-content-disp.xml (modified) fix typo introduced with [1041] for #245